Služby

Oceňování majetku

uvažované změny vlastnických vztahů:
koupě či prodej podniku
nájem podniku nebo jeho části
přijetí nebo vystoupení společníků
splynutí, sloučení podniků nebo rozdělení podniku
uvažovaná změna stavu kapitálu nebo jeho struktury:
vklady do základního kapitálu společností
převody jmění na akcionáře
ocenění akcií pro účel povinné nabídky převzetí a pro squeez out
transakce:
určení ceny obvyklé (tržní hodnoty) pro převody a dále ocenění dle § 196a obchodního zákoníku
akvizice majetkových účastí na podnikání
akvizice majetku
převod majetkových práv a kontraktů
další možnosti ocenění:
garance – zajištění úvěru, vstup do pojistných smluv
uvažované ukončení podnikání – hodnotové úvahy o sanačních opatřeních, o likvidaci a konkurzu podniku
výpočet reálných opcí
vnitřní potřeba hodnocení úspěšnosti podnikání – vyhodnocení investičních záměrů
ocenění majetkových účastí společníků pro případ vzájemného vypořádání
ocenění pro účely vyměření daní (dědické a darovací řízení, převody nemovitosti)

Odborná pomoc v oblasti realizace podnikových kombinací přeměn společností

 • fúzí, a to formou sloučení nebo splynutí
 • převodem jmění na společníka
 • rozdělení založením nových společností

V těchto obtížných případech je znalecký ústav schopen zajistit komplexní řešení dané problematiky po stránce znalecké, účetní a daňové, popř. zodpovídat za dohodnutou část úkolu.

Analýzy vztahů v rámci ovládacích smluv

V rámci vztahů, které vznikají v oblasti ovládacích smluv, je znalecký ústav připraven zajistit oceňovací služby ve všech případech, kdy to vyžaduje obchodní zákoník, přezkoumání smlouvy, analýza převodních cen.

Komplexní analýza podnikatelských záměrů a rozhodnutí

Tato oblast zahrnuje veškeré ekonomické poradenství pro TOP management nebo vlastníky společností, zejména:

 • analýza výchozí situace
 • strategická analýza
 • finanční analýza
 • variantní rozbor možných řešení s doporučujícími závěry
 • analýza rizik, nákladů realizace a potřeby času
 • další ekonomické rozbory kapitálových a finančních transakcí dle přání klienta
 • vyhodnocování podnikatelských záměrů na bázi čisté současné hodnoty NPV a ekonomické přidané hodnoty EVA a v případě požadavku možnost promítnutí do hodnocení i reálných opcí

Due dilligence

 • strategická analýza
 • finanční analýza
 • analýza trhu
 • daňová rizika

Odborná pomoc likvidátorům, správcům konkurzních podstat a daňovým poradcům

Znalecký ústav je častým partnerem likvidátorů a správců konkurzních podstat, kdy je využíván k řešení řady specifických úkolů souvisejících s daným právním režimem podnikatelského subjektu:

 • formování majetkové podstaty včetně majetku neuváděného v účetnictví (např. nehmotný majetek, know-how)
 • určení ceny obvyklé, převodní ceny, aplikace pravidel tržního odstupu dle směrnic OECD při určování ceny obvyklé
 • posouzení tržní hodnoty jednotlivých složek majetku
 • navržení optimální skladby majetku pro účel jejího zpeněžení